Tvorba cenovej ponuky

Tvorba cenovej ponuky je jednou z najdôležitejších etáp spracovania. Ide o precízne spracovanie na ktoré vplýva množstvo faktorov od ktorých sa odvíja výsledná cena komponentu, ako napríklad cena materiálu, potrebné náradie či odoberané množstvo. Na samotnú cenu pôsobí hlavne narastajúca cena hutného materiálu na trhu preto je efektívnejšie odoberať väčšie množstvá výrobkov. V zásade platí čím väčšie množstvo tým menšia cena. Návrh cenovej ponuky spočíva v posúdení a dôkladnom spracovaní výkresovej dokumentácie , nahraní všetkých potrebných informácií do interného systému a samotnom posúdení každej jednej cenovej ponuky riaditeľom spoločnosť. Až po všetkých týchto krokoch je zaslaná koncovému zákazníkovi.

Spracovanie dopytu

Umožňuje definovať jednotlivé etapy obchodných prípadov ako sú dopyt, cenová ponuka, objednávka vrátane ich dokumentácie. Všetky obchodné prípady sa evidujú pod konkrétnym zákazníkom, čím získame rýchly prehľad nad jednotlivými etapami v obchodnom procese. Prepojenie s MS Outlook uľahčuje prácu obchodnému oddeleniu na import emailov spolu s prílohami. Workflow ako špecializovaný modul slúži na riadenie životného cyklu elementu (dokumentu, objednávky, ponuky, dopytu, ….) v systéme . Vďaka tejto funkčnosti dokážeme pracovníkov firmy oboznamovať s novým záznamom v systéme, dokážeme procesne realizovať spracovanie jednotlivých činností.

Cenová ponuka

V časti cenovej ponuky kalkulujeme ceny výrobkov v závislosti od počtu kusov, ktoré objednáva (dopytuje) zákazník. Výpočet a zobrazenie plánovaných ziskov, marží, verziovanie ponúk, zoznamu potrebného materiálu, … je tiež štandardnou súčasťou tejto agendy. Riaditeľ spoločnosti upravý výrobné náklady na jednotlivé položky (materiál, práca, kooperácie). Pri kalkulácii sa zohľadňuje počet vyrábaných kusov. Pri vyššom počte kusov cena klesá z dôvodu rozpočítania prípravného času na viacero kusov. Týmto spôsobom vie obchodník veľmi rýchlo dať informáciu zákazníkovi pri akom počte kusov dosiahne požadovanú cenu.